Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

21. augustil toimus koolis teoreetiline loeng ja praktiline tulekustutusharjutus. 3. septembril toimus koolis tulekahjuõppus.

Üldinfo 

Õppus: Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline ja praktiline osa. 

Õppuse korraldamise alus: Tuleohutusseadus § 3. Kohustused tuleohutuse tagamisel: 

(2) Asutuse juht on kohustatud korraldama vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse 

evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta. 

Õppuse korraldaja: Firest-Consult OÜ 

Õppuse toimumise aeg ja koht: 

 1. september 2020 Jõõpre Kool, Jõõpre küla, Audru vald. 

Evakuatsiooniõppuse objektiks oleva hoone kirjeldus: 

Ehitise tuleohutusest tulenev ehitise liigitus on IV kasutusviis (põhikooli hoone). 

Hoone tulepüsivusklassi on TP2. 

Hoonel on kaks korrust. Esimene korrus 750 m2 ja teine korrus 520 m2 

Hoones on: 

 • automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS); 
  • esmased tulekustutusvahendid – tulekustutid. 
  • akutoitelised evakuatsioonimärgid, mis asuvad hoonete evakuatsiooniteedel ning 

  elektrivoolu katkemisel toimivad vähemalt ühe tunni jooksul. 

  Osalejad: Jõõpre Kooli töötajad ja õpilased. 

  Õppuse eesmärk: Tagada töötajate teadmised ja oskused tegutsemiseks evakuatsiooni ja 

  tulekahju korral. 

  Ülesanded õppusel: 

  • kontrollida tegevusplaani paikapidavust; 
  • kontrollida tulekahju signalisatsioonisüsteemi (ATS) korrasolekut
  • kuidas tegutsetakse, kui käivituvad ATS häirekellad
  • teavitus (kes on olulised persoonid, kelleni peab vastav info jõudma); 
  • evakuatsiooni korraldamine (kes on vastutavad isikud evakuatsiooni läbiviimisel, 

  evakuatsiooniteede võimalused); 

  • koostöö päästjatega (millist infot on vaja omada, kuidas jagunevad ülesanded, kes 

  juhib sündmuse lahendamist). 

 • Õppuse läbiviimine 

  21.08.2020 toimus teoreetiline loeng ja praktiline tulekustutusharjutus töötajatele. 

  Teoreetilisel koolitusel käsitleti järgmisi teemasid: 

  • tuleohutusalane teadlikkus; 
  • evakuatsioon; 
  • tulekahju korral käitumine ja 

  tegutsemine; 

  • esmaste tulekustutusvahendite ja 

  tuleohutuspaigaldiste kasutamise 

  põhimõtted. 

  Praktilise tulekustutusharjutuse käigus harjutati 6 kg pulberkustutiga kustutama (ca 1m x 

  1m) põlevat kütusega täidetud vanni. 

 • Tulekustuti käsitlemisega põlengu kustutamisel said kõik osalejad väga hästi hakkama.